Edukacja

Dzielenie się wiedzą oraz stwarzanie możliwości rozwoju innym jest istotnym elementem działań naszej Fundacji. Nauka przez sztukę i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem roli ciała w procesie uczenia się i rozwoju, tworzą bazę do tworzenia projektów edukacyjnych adresowanych do wszystkich grup wiekowych, uwzględniając różnorodność ich potrzeb. Współcześnie, działania artystyczne, edukacyjne i społeczne, przeplatają się tworząc niezwykłe kombinacje, dzięki którym uczestnicy i odbiorcy projektów fundacji mają szansę na wielopłaszczyznowy rozwój osobisty.

Sztuka jest naszym medium do lepszego zrozumienia siebie oraz otaczającego nas świata. Poprzez nasze projekty stwarzamy możliwości rozwijania kompetencji osobistych, społecznych oraz artystycznych.

DZIECI

Więcej wkrótce.

Projekty

2020 Kreowanie ciałem, Kształtowanie Ruchem

Laboratorium Kontakt Improwizacji dla Dzieci i Dorosłych

MŁODZIEŻ

Młodzież zajmuje szczególne miejsce w naszej organizacji. Żyjemy w przełomowym momencie kształtowania się nowej rzeczywistości w czasie pełnym dynamicznych zmian i niepewności. Młodzi ludzi coraz częściej czują się zagubieni, przeładowani informacją i możliwościami. Jednocześnie niepewna przyszłość nie sprzyja wyznaczaniu długoterminowych celów, a podejmowanie decyzji staje się coraz trudniejsze. Nasze doświadczenia w pracy z młodzieżą sugerują, iż młodzi ludzie czują się coraz bardziej samotni na drodze kształtowania swojej przyszłości, i potrzebują wsparcia. Wychodząc im naprzeciw chcemy tworzyć przestrzeń, w której mogliby się dzielić swoimi obawami, lepiej zrozumieć swoje potrzeby i potencjał oraz rozwijać kompetencje przydatne w życiu zawodowym, ale także osobistym. Nasz zespół skupia wokół siebie nauczycieli, psychologów i artystów, którzy łącząc swoją wiedzę i doświadczenie tworzą projekty dopasowane do potrzeb poszczególnych środowisk. Realizowane przez nas projekty bazują się na holistycznym podejściu do rozwoju: łączą ze sobą techniki terapeutyczne z metodami ekspresji artystycznej i kreatywnej, ale również wykraczającą poza nią.i. W naszych projektach tworzymy przestrzeń na poszukiwania kontaktu ze sobą, a sztuka performatywna staje się  narzędziem do budowania relacji z otaczającym nas światem i samym sobą.   Ciało staje się narzędziem eksploracji, a sztuka medium zrozumienia świata i naszej relacji z drugim człowiekiem i otoczeniem. Programy, które tworzymy rozwijają świadomość siebie, empatię oraz komunikację. W efekcie młodzi ludzi lepiej siebie znają i rozumieją swoje potrzeby, łatwiej im planować i realizować swoją karierę, a także rozwijają kompetencje potrzebne do przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości.

Projekty

2018 Invisible Power: Unlock the Emotional Connection

“Niewidzialne: ukryta moc zmysłów” to międzynarodowe szkolenie realizowane w ramach programu ERASMUS+, którego tematem jest świadomość zmysłów i jej rola w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej w kontekście tworzenia znaczących relacji z innymi. 

2020 Inspiracje/Twórczegrono

Projekt jest eksperymentalną wersją prowadzenia twórczego grona na podstawie „Drogi Artysty” wg Julii Cameron w formie on-line. 

2021 Inner Bridge

Międzynarodowe szkolenie współfinansowane ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, które odbędzie się w Kwietniu 2021.

GRUPY MIESZANA

Celowo nie wyznaczyliśmy podziału na kolejne grupy w kategorii wiekowej lub kategorii związanej z możliwościami ruchowymi ponieważ w żadnym projekcie nie pracowaliśmy w takich ograniczających formułach mimo iż seniorzy, osoby z niepełnosprawnością ruchową czy także ze środowisk zagrożony dewaloryzacją społeczną w nich uczestniczyły. Oprócz sektora dzieci i młodzieży gdzie występuję specyfika działania określona chociażby poprzez rozwój psychofizyczny, to każdy inny projekt edukacyjny zawsze jest międzypokoleniowy nie określający także poszczególnej kategorii ze względu na ograniczenia ruchowe czy fizyczne. Wierzymy że poprzez sztukę możemy komunikować się na wielu różnych płaszczyznach i wzajemnie się uczyć i inspirować. Poniżej kilka wybranych projektów edukacyjnych, w których staraliśmy się pokazać, że w dialogu i komunikacji artystycznej nie ma żadnych barier.

Projekty

2012 poKOLEi

Interdyscyplinarny projekt realizowany w ramach Festiwalu Re:wizje 2012 

2013 Poruszenie

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej w obszarze tańca, skoncentrowany na technice Contact Improvisation (CI) i na możliwościach jej wykorzystania jako medium łączącego w twórczym działaniu środowisko tancerzy/choreografów oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, o utrudnionym dostępie do kultury i sztuki.

2015 Invisible

projekt z zakresu edukacji kulturalnej w obszarze tańca, skoncentrowany na improwizacji, Kontakt Improwizacji (Contact Improvisation, CI) ruchu autentycznym i praktykach somatycznych oraz na możliwościach wykorzystania tych technik jako medium łączącego w twórczym działaniu środowisko osób niewidzących i słabowidzących (o różnym poziomie doświadczeń ruchowych/tanecznych) oraz tancerzy/choreografów.

2016 PROTOCIAŁO

Cykl warsztatów tanecznych celebrujących indywidualność i zacierających granicę między klasycznie rozumianymi kategoriami pełno- i niepełnosprawności.

2017 Konstelacje

Międzypokoleniowy taneczny spektakl przygotowany wspólnie przez Warszawskich twórców, tancerzy z Wrocławia i Bielska-Białej oraz amatorów tańca 60+ z Wrocławia.