Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja V

CENTRALNA SCENA TAŃCA W WARSZAWIE EDYCJA V

Centralna Scena Tańca w Warszawie od trzech lat spaja swoje działania w cykliczny całoroczny program dostępny dla szerokiego grona odbiorców także tych ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowym ważnym aspektem działania Centralnej Sceny Tańca w Warszawie jest ścisła współpraca z Mazowieckim Instytutem Kultury, który od wielu lat wspiera projekty i programy autorskie Fundacji, a od 2020 roku stał się także partnerem organizacyjnym projektu (również współfinansując projekt).

Zależy nam aby CST IV-VI było kojarzone z nowościami i unikatowymi formami prezentacji tańca, które przyciągają różnorodną publiczność często po raz pierwszy trafiającą na działania związane ze sztuką tańca. Programy, które składają się na cały projekt CST IV-VI są kuratorskimi programami doświadczonych artystów, ekspertów i pedagogów działających w Polsce i poza nią. Projekt realizują ludzie, którzy specjalizują się w swoich działaniach i mają duże doświadczenie zarówno merytoryczne jak również organizacyjne, co przy złożoności projektu jest niezwykle istotne.

Program CST V w roku 2023 składa się z siedmiu działów programowych i jednego unikatowego wydarzenia specjalnego, którym w 2024 roku jest konferencja naukowo-środowiskowa “W poszukiwaniu balansu – dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performtywnych”.

CAŁOROCZNY PROGRAM CST V


I dział – KINO TAŃCA
Scenariusz każdego z 4 wieczorów filmowych obejmuje kuratorski program filmowy (ok. 60-90min.), którego dopełnienie stanowić będą prelekcje i rozmowy z zaproszonymi twórcami filmów. Cały program kina tańca jest realizowany on-line i jest bezpłatny dla widzów. W roku 2024 nasz program skupi się na historii, zmianach społecznych, ekologii, migracji ekologicznej i naturze. Chcemy, aby nasze projekcje były ściśle powiązane z codziennym życiem i realnymi wyzwaniami społecznymi.

18-21 stycznia – https://www.facebook.com/events/673365774969200?locale=pl_PL
28-31 marca – https://www.facebook.com/events/1099982057815319/?locale=pl_PL
19-22 września –
26-29 grudnia –


II dział – SCENA CST
Dział Scena CST jest przestrzenią skierowaną do szerokiego środowiska artystów tańca, zajmujących się twórczością w obszarze tańca współczesnego, performansu, teatru fizycznego oraz sztuk pokrewnych, w tym produkcją i prezentacją spektakli. Przestrzeń jest otwarta dla różnych grup artystów: debiutujących, studentów oraz absolwentów szkół o kierunkach związanych z tańcem, grup/kolektywów/zespołów artystycznych zrzeszających adeptów oraz zawodowych artystów i tancerzy, amatorów i grup międzypokoleniowych. Dział Scena CST został podzielony na 3 bloki:

BLOK I: Taniec,dialog, człowiek, kultura
BLOK II: Scena otwarta dla młodych
BLOK III: Taniec i nowe media
8 lutego – https://www.facebook.com/events/233676183115669?locale=pl_PL
22 lutego – https://www.facebook.com/events/971097971292568/?locale=pl_PL
21 marca – https://www.facebook.com/events/1568930143891186/?locale=pl_PL
4 kwietnia – https://www.facebook.com/events/7557657180962450?locale=pl_PL
9 maja – https://www.facebook.com/events/7445718935535246/?locale=pl_PL
23 maja – https://www.facebook.com/events/967162032082556?&locale=pl_PL
10 października –
24 października –


III dział – SITE-SPECIFIC

To blok działań CST V zgłębiający działania na pograniczu tańca, choreografii i działań site-specific. Sztuka site-specific obejmuje działania artystyczne stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu oraz interwencje artystyczne w przestrzeni powodujące jej przeobrażenie. Poprzez partycypacyjny i interaktywny charakter, jak również poprzez realizację działań twórczych i prezentacji performatywnych w przestrzeniach publicznych, widz nierzadko staje się integralną częścią działań z tego nurtu. Dlatego równorzędnym celem jest udostępnianie i tworzenie możliwości doświadczania sztuki współczesnej przypadkowym widzom: przechodniom, mieszkańcom i odwiedzającym Warszawę.

8 czerwca – https://www.facebook.com/events/423606747238571?locale=pl_PL
1 września –


IV dział – KRYTYKA I TEORIA TAŃCA

Ten dział jest ściśle związany z dyskursem filozoficzno-edukacyjnym dotyczącym tańca. Odnosi się bezpośrednio do działań odbywających się w ramach CST V. Krytyka tańca jest jednym z niezbędnych elementów stymulujących rozwój publiczności. Jedną z funkcji krytyków jest pośredniczenie w obustronnej komunikacji między artystami i widzami. Rzetelna, profesjonalna krytyka tańca służy zarówno artystom, jak i widowni, która wiedzę o tańcu i kompetencje odbiorcze zdobywa w dużej mierze właśnie poprzez lekturę recenzji i relacji wspierających rozumienie i percepcję tańca. Dyskusje tematyczne wokół problemów i tematów poruszanych w spektaklach tanecznych, a także wypowiedzi samych twórców o ich metodyce pracy, inspiracjach i konceptach choreograficznych to kolejne elementy krytyki tańca w CST edycja V. Ten dział składa się z następujących bloków tematycznych:

BLOK I: Krytyka

BLOK II: Podcasty

BLOK III: Wywiady

BLOK IV: Panele dyskusyjne
25 lutego – https://www.facebook.com/events/390099453558573/?locale=pl_PL
12 grudnia –


V DZIAŁ – AUTOPORTRETY CHOREOGRAFICZNE

Ten dział programowy poświęcony jest prezentacji współczesnych choreografów polskich i przybliżenia ich sylwetek szerszemu odbiorcy. Każdy z zaproszonych artystów, reprezentujących różnorodne formy i techniki tańca, sam zdecyduje w jakiej formie zechce zaprezentować swój Autoportret na scenie. Każde wydarzenie będzie premierą i każde będzie niepowtarzalne.

14 marca – https://www.facebook.com/events/374646942124722?locale=pl_PL
6 czerwca – https://www.facebook.com/events/801276245300638?locale=pl_PL
26 września –
14 listopada –


VI DZIAŁ – LABORATORIA RUCHOWE

Laboratoria są ofertą otwartych spotkań w improwizacji tanecznej: kontakt improwizacji (KI) i improwizacji otwartej, skierowaną do szerokiego grona odbiorców: amatorów, tancerzy, performerów. Taniec, a w szczególności improwizacja grupowa i kontakt improwizacja to praktyki kulturowe budujące poczucie zarówno własnej kompetencji jak i więzi z szerszą społecznością. Chcemy by laboratoria ruchowe były miejscem budowania kompetencji fizycznych, osobistych i społecznych ich uczestników, wzmacniając ich naturalną resiliencję nie tylko w zakresie tańca, ale też innych aspektów codzienności. Ten dział składa się z następujących bloków tematycznych:

BLOK I: Warsztaty i laboratoria improwizacji

BLOK II: Dżemy improwizacji ruchowej

14, 28 stycznia – https://www.facebook.com/events/742887597897202/?locale=pl_PL
25 lutego – https://www.facebook.com/events/262267300229503?locale=pl_PL
10, 24 marca – https://www.facebook.com/events/1609665063120843?locale=pl_PL
7, 21 kwietnia – https://www.facebook.com/events/1106654090619311?locale=pl_PL
12, 26 maja – https://www.facebook.com/events/759603283039967?locale=pl_PL
9 czerwca – https://www.facebook.com/events/734301041983640/?locale=pl_PL
20 czerwca – https://www.facebook.com/events/460854373154529?ref=newsfeed&locale=pl_PL
15, 29 września –
13, 27 października –
10, 17 listopada –
1, 15 grudnia – 


VII DZIAŁ – ANIMACJE

Animacje to bardzo ważny dział w CST, który powstał z potrzeb widzów i uczestników wydarzeń. Animacyjny sposób działania na rzeczywistość kulturalną wiąże się przede wszystkim z faktem dostrzeżenia różnego rodzaju deficytów w życiu grup lub społeczności. Do realizacji animacji w każdym roku wybrane zostaną dwie grupy społeczne w roku 2024 będzie to grupa kobieca oraz grupa ze społeczności LGBTQ+, z którymi nad spektaklem będzie pracował wybrany choreograf/choreografka.

18 kwietnia – https://www.facebook.com/events/947754983696884?ref=newsfeed&locale=pl_PL
28 listopada –


VIII DZIAŁ – WYDARZENIA SPECJALNE

KONFERENCJA NAUKOWO-ŚRODOWISKOWA w roku 2024

Konferencja będzie przestrzenią do dyskusji na różnorodne tematy, związane z rozwojem i projektowaniem kultury. Dlatego też poszczególne panele zostaną poświęcone zarówno tematyce naukowej, jak i rozwiązaniom o charakterze praktycznym:

  • Nowe formaty prezentacji i narracje transmedialne w działaniach kulturalnych,
  • Technologie cyfrowe a dostępność uczestnictwa w kulturze,
  • Zrównoważone praktyki w promocji kultury,
  • Ekologia i zrównoważone podejście w organizacji i produkcji wydarzeń kulturalnych,
  • Problematyka zrównoważonego rozwoju kultury w kontekście formalno-prawnym,
  • Praktyki i trendy proekologiczne w projektowaniu działań kulturalnych,
  • Równowaga między życiem a pracą w kulturze,
  • Poszukiwanie balansu między ciałem i umysłem w praktyce ruchu.

///

ZESPÓŁ CST V

Koncepcja projektu: Paulina Święcańska

Koordynacja: Katarzyna Stefanowicz
Kuratorki Centralnej Sceny Tańca w Warszawie edycja V: Magdalena Chabros, Regina Lissowska-Postaremczak, Klara Łucznik, Marta Seredyńska, Katarzyna Stefanowicz, Paulina Święcańska

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM i Mazowiecki Instytut Kultury
Współfinansowanie m.st. Warszawa