Strategie kinestezyjne w przestrzeni tańca

Fragmencie recenzji dr hab. Danuty Kuźnickiej, prof. IS PAN

„Podnosząc wartość rozprawy (…) podkreślę śmiałe podjęcie złożonego tematu, związanego z analizą dokonań nowych, niebanalnych i artystycznie radykalnych. Niełatwo poddają się one krytycznemu oglądowi i jak wszystkie autentycznie twórcze gesty wymagają tematyzacji i kontekstualizacji. Tego właśnie w sprawny, przekonujący sposób dokonała autorka rozprawy. Czułym nakłuciem fachowego obserwatora wskazała na istotę mechanizmów, na których zbudowane zostały działania artystów, i nazywając je kinestezyjnymi strategiami, pokazała, jak budują przekaz. (…) Precyzyjna, odnosząca się do subtelnych zjawisk narracja autorki
osadzona została na dobrze przygotowanym gruncie. Stanowiła go
prezentacja licznych prac z dziedziny m.in. nauk ścisłych i psychologii, które zreferowane w sposób jasny i logiczny stanowią kolejną wartość rozprawy. (…) Nie ma wątpliwości, że śledząc zjawiska osadzone w ludzkim ciele, nie można nie sięgnąć po ich wyjaśnienia dostarczane przez współczesną naukę. Jednakże praca Lissowskiej-Postaremczak wydobywa jeszcze jeden istotny aspekt zagadnienia: oto między poszukiwaniami artystów i naukowców istnieją związki wzajemnych inspiracji, a taniec częstokroć staje się laboratorium wiedzy ścisłej. Rozważania autorki rozprawy budujące poziom meta nad dyskursem sztuki i nauki przynoszą nową wiedzę i w cenny sposób oświetlają współczesny paradygmat poznania. Podkreślmy przy tym, że jest to tylko jeden z wymiarów szerszych perspektyw, jakie otwiera praca. Ukazuje ona Bowiem nie tylko przeobrażenia w obszarach refleksji usystematyzowanej, ale generalnie przekształcenia kultury, która w centrum zainteresowania stawia coraz wyraźniej indywidualne doświadczanie, cielesność i procesualność w miejsce normatywnej racjonalności, intelektu i formy.”

STRATEGIE KINESTEZYJNE W PRZESTZENI TAŃCA

 

AUTORKA: Regina Lissowska -Postaremczak

KOORDYNACJA: Paulina Święcańska

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA: Dominik Postaremczak

KONSULTACJE: dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak, prof.UAM

PROJEKT GRAFICZNY: Piotr Janowczyk

NA OKŁADCE: tancerka Weronika Banul

SKŁAD: Daniel Nowakowski

DRUK I OPRAWA: SOWA druk

KSIĄŻKĘ ZRECENZOWALI: dr hab.Aleksandra Dziurosz, prof.UMFC, dr hab. Danuta Kuźnicka, prof. IS PAN, dr hab. Mariusz Bartosiak, prof. UŁ

Publikacja została współwydana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu

„Program wydawniczy 2023” finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2023 Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja Artystyczna PERFORM

ISBN  978-83-951444-5-5

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

ISBN  978-83-66522-14-5

WYDAWCA:

Fundacja Artystyczna PERFORM

perform.org.pl

WSPÓŁWYDAWCA:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

nimit.pl

WSPÓŁFINANSOWANIE:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

gov.pl/web/kultura

DYSTRYBUCJA:

Prospero Księgarnia Instytutu Teatralnego

prospero.e-teatr.pl